ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨН СУДЛАЛЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 

Замын хөдөлгөөн судлалын хүрээлэнгийн эрхэм зорилго нь Монгол Улсын автозамын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон хууль, дүрэм, стандарт, журмыг бүх нийтэд судлуулах, сурталчлан таниулах, иргэдийн замын хөдөлгөөний эрх зүйн мэдлэгийг сайжруулах, хөдөлгөөний зохион байгуулалт, сахилга бат, соёлыг дээшлүүлэх улмаар зам тээврийн осол, хэрэг зөрчлийг бууруулахад чиглэгдсэн мэргэжлийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх зэрэг боловсрол, хүмүүжил, шинжлэх ухааны чиглэлээр нийгмийн тусын тулд үйл ажиллагаа явуулахад оршино.