МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

1992 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ

ХЭРЭГСЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУУЛЬ

 

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Энэ хуулийн зорилт нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

 

2 дугаар зүйл. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хууль тогтоомж

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар /цаашид "албан татвар" гэх/-ын хууль тогтоомж нь Татварын ерөнхий хууль болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан энэ хууль, хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

 

З дугаар зүйл. Албан татвар төлөгч

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл эзэмшиж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан татвар төлөгч байна.

 

4 дүгээр зүйл. Албан татвар ногдох автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл

Дараахь автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд албан татвар ногдуулна:

1/ бүх төрлийн ачааны автомашин;

2/ автобус;

3/ суудлын автомашин;

4/ мотоцикл;

5/ тусгай зориулалтын автомашин /кран, засвар үйлчилгээний болон лабораторийн зориулалтаар тоноглогдсон гэх мэт/;

6/ трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгсэл;

7/ авто чиргүүл /Энэ заалтыг 1998 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/.

 

5 дугаар зүйл. Албан татварын хэмжээ

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн жилийн албан татварыг дараахь хэмжээгээр ногдуулна:

 

Автотээврийн болон өөрөө

явагч хэрэгслийн төрөл

Жилд ногдуулах албан татвар /төгрөгөөр/

Улаанбаатар хот, Дархан-Уул, Орхон аймгийн төвийн сумд

Бусад бүх сумд

1. 2 дугуйтай мотоцикл

2000

1800

2. 3 дугуйтай мотоцикл

3000

2800

3. Суудлын автомашин:

 

а/ 2000 см3 хүртэл

б/ 2001-3000 см3 хүртэл

в/ 3001 см3-аас дээш

/цилиндрийн багтаамжийн нэг см3 тутамд төгрөгөөр/

16

18

22

 

 

14

16

20

4. Микроавтобус

/15 хүртэл суудалтай/

 

35000

 

28000

5. Автобус

52000

40000

6. Ачааны автомашин:

1/ 1 хүртэл тн-ын даацтай

2/ 1-2 тн-ын даацтай

3/ 2-3 тн-ын даацтай

4/ 3-5 тн-ын даацтай

5/ 5-8 тн-ын даацтай

6/ 8-10 тн-ын даацтай

7/ 10 тн-оос дээш даацтай

 

25000

35000

45000

55000

80000

90000

100000

 

20000

28000

36000

44000

64000

72000

80000

7. Тусгай зориулалтын автомашин

16000

15000

8. Трактор, өөрөө явагч бусад

хэрэгсэл

 

14000

 

11200

9. Бага оврын трактор

7000

5600

10. Чиргүүл /даацын 1 тонн тутамд/

5500

5500

           

Тайлбар: 1. Ачааны автомашины даацын хэмжээ 2 ангилалд давхацсан тохиолдолд өмнөх ангиллаар тооцож албан татвар ногдуулна. /Энэ хэсгийн 3, 4, 5, 6 дахь заалтыг 1997 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн хуулиар өөрчилсөн ба 10 дахь заалтыг 1998 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/.

2. Энэ зүйлийн 8 дахь хэсгийн трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгсэлд үр тарианы комбайн, гинжит трактор хамаарахгүй.

 

/Энэ зүйлийг 1997 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

 

6 дугаар зүйл. Албан татвар ногдуулах

1. Улсын бүртгэлд байгаа автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд тэдгээрийг ашиглаж байгаа эсэхийг үл харгалзан албан татвар ногдуулна.

2. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл ашиглалтаас хасагдсан тохиолдолд улсын бүртгэлээс хассан тухай албан ёсны баримт бичгийг үндэслэн түүнд ногдох албан татварыг дараа улирлаас эхлэн зогсооно. Албан татвар төлөгч автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл өмчлөх эрхээ бусдад шилжүүлсэн тохиолдолд түүний албан татвар төлөх үүрэг дараа улирлаас эхлэн дуусгавар болно.

 

7 дугаар зүйл. Албан татвар төлөх хугацаа

1. Иргэн нь авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн жилийн албан татварыг жилд нэг удаа тухайн жилийн 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө харьяалах татварын албанд төлнө. Хэрэв 6 дугаар сарын 1-нээс хойш авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийг импортоор оруулж ирсэн бол харьяалах татварын албанд тухайн жилдээ багтаан үлдсэн хугацаанд ногдох татварыг төлнө /Энэ хэсгийн 2 дахь өгүүлбэрийг 1998 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмсэн бөгөөд энэ хэсгийг 2000 оны 11 дүгээр сарын 16, 2003 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар тус тус өөрчлөн найруулсан/.

2. Аж ахуйн нэгж, байгууллага автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн жилийн албан татварыг тэнцүү хэмжээгээр улирал бүрийн сүүлчийн сарын 25-ны дотор багтаан төсөвт төлж дараа оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор тайланг татварын албанд ирүүлнэ.

3. Татвар төлөгч дараа улирал, жилийн албан татварыг урьдчилан төлж болно.

 

8 дугаар зүйл. Албан татварын талаар замын хөдөлгөөн зохицуулах байгууллагын үйл ажиллагаа

1. Замын хөдөлгөөн зохицуулах байгууллага нь автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл эзэмшигчийн тухайн нутаг дэвсгэрийн татварын албатай албан татварын тооцоо хийсэн тухай тодорхойлолтыг үндэслэн шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэнэ.

Замын хөдөлгөөн зохицуулах байгууллага нь автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөний мэдээг тухайн нутаг дэвсгэрийн татварын албанд улирал тутам гаргаж өгнө /Энэ хэсгийг 1997 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/.

2. Замын хөдөлгөөн зохицуулах байгууллага автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварыг хураах ажилд туслалцаа үзүүлнэ. Татварын алба, замын хөдөлгөөн зохицуулах байгууллага автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн техникийн үзлэг, татварын хяналт шалгалтын ажлыг хамтатган зохион байгуулна.

3. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн техникийн үзлэгийн гэрчилгээ нь албан татвар төлсөн тухай тэмдэглэлтэй байна /Энэ хэсгийг 1997 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/.

 

9 дүгээр зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

Энэ хууль 1993 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                           Н.БАГАБАНДИ