МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2001 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

КОНВEНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл. Женев хотноо 1975 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр баталсан Барааг олон улсын хэмжээнд тээвэрлэх тухай ТИР карнейн Конвенцид нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                           С.ТӨМӨР-ОЧИР