МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРМИЙН

ҮЕ ҮЕИЙН ЭМХТГЭЛ НОМУУД

(Хэвлэгдсэн он тооллын дарааллаар)

 

1936 он

1941 он

1957 он

 

 

Улаанбаатар хотын гудамж

зээлээр явах зорчих тухай

дагаж гүйцэтгэх зааврууд

(Дүрмийн анхны ном)

 

 

Бүгд Найрамдах Монгол

Ард Улсын хотын

гудамжаар явах дүрэм

 

 

 

 

 

 

 

1960 он

1966 он

1985 он

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988 он

1991 он

1993 он

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 он

1999 он

2004 он

 

 

 

 

“Замын хөдөлгөөн”

Эрх зүйн баримт бичгийн

эмхтгэл

 

 

 

2006 он

2008 он

 

 

 

(Зурагт тайлбартай)

 

 

(Монгол, англи, орос

хэл дээрх эмхтгэл)