Замын дохио, тэмдгийн тухай Конвенц

 

ХАВСРАЛТУУД

 

ХОЁРДУГААР ХАВСРАЛТЫН ДИАГРАММУУД

 

Диаграмм 7a-8d

 

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»