MNS 4597:2003

C хавсралт

 

НЭГ БҮРЧЛЭН ХИЙХ ТЭМДГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЗАГВАР

 

5.21.а тэмдэг

 

 

 

“а” хэмжээ нь 0.3h-аас багагүй байна.

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»