MNS 4759:2003

A хавсралт (үргэлжлэл)

 

 

 

Хэмжээ [м]

V [км/цаг]

L1

L2

L3

60

15

30

45

>60

30

60

90

 

4-р зураг

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»