MNS 4759:2003

A хавсралт (үргэлжлэл)

 

 

 

Хэмжээ [м]

V [км/цаг]

L

L1

a1

a2

b

c

d1

d2

60

3.00

1.20

0.45

0.50

0.30

0.25

0.35

1.55

>60

6.00

2.40

0.90

1.00

0.60

0.50

0.70

3.10

 

11-р зураг

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»