MNS 4596:2007

D хавсралт (үргэлжлэл)

 

ТЕХНИК ХЭРЭГСЛҮҮДИЙГ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАРЧИЛГААНЫ ЗУРГУУД

 

2. Замын тэмдэглэлийг тавих бүдүүвч

 

2.14-р зураг - 8.3-8.7 тэмдэглэлүүдийг хэрэглэх жишээ

 

 

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»