MNS 4596:2007

D хавсралт (үргэлжлэл)

 

ТЕХНИК ХЭРЭГСЛҮҮДИЙГ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАРЧИЛГААНЫ ЗУРГУУД

 

3. Замын гэрлэн дохиог байрлуулах бүдүүвч

 

3.3-р зураг - Гэрлэн дохионуудыг уулзварт байрлуулах жишээ

 

а) Үндсэн байрлуулалт:

 

б) Гэрлэн дохиог давтан байрлуулах нь:

 

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»