MNS 4596:2007

D хавсралт (үргэлжлэл)

 

ТЕХНИК ХЭРЭГСЛҮҮДИЙГ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАРЧИЛГААНЫ ЗУРГУУД

 

4. Замын хашилт ба чиглүүлэгч шонг байрлуулах бүдүүвч

 

4.2-р зураг - Хашилтыг хөвөөн дээр байрлуулах жишээ

 

 

Саадгүй хөвөөн дээр

Саадтай хөвөөн дээр

Хайсан төрлийн хашилт

 

 

Хашлаган төрлийн хашилт

 

 

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»