MNS 4596:2007

D хавсралт (үргэлжлэл)

 

ТЕХНИК ХЭРЭГСЛҮҮДИЙГ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАРЧИЛГААНЫ ЗУРГУУД

 

4. Замын хашилт ба чиглүүлэгч шонг байрлуулах бүдүүвч

 

4.5-р зураг - Чиглүүлэгч шонг замын тохойрсон хэсэгт байрлуулах жишээ

 

 

 

««..Өмнөх хуудас