Сайдын тушаал ба журмууд

 

Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх журам

 

Тээврийн хэрэгслийн жолоочийн мэргэжлийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам

 

Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам

 

Тээврийн хэрэгслийн тооллого, техникийн хяналтын үзлэг явуулах журам

 

Автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх журам

 

Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрэл дохио тавьж хэрэглэх журам

 

Тээврийн хэрэгслийг албадан зогсоох заавар

 

Тээврийн хэрэгслийг түр саатуулах журам

 

Замын хөдөлгөөн зохицуулах, хянан шалгах журам

 

Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм

 

Аюултай ачаа тээвэрлэх журам

 

Бага оврын автобусаар зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхлэх журам

 

Зориулалтын чирэгч автомашин ашиглан тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх журам

 

Улс хоорондын ачаа, зорчигч тээвэрлэлтийг автотээврийн хэрэгслээр гүйцэтгэх журам

 

ТИР Конвенцийг хэрэгжүүлэх түр журам

 

Барааг олон улсын хэмжээнд ТИР горимоор тээвэрлэх Монголын тээвэрлэгчдэд зөвшөөрөл олгох журам

 

Бараа, тээврийн хэрэгслийг түр хугацаагаар оруулах тухай Стамбулын Конвенцийг хэрэгжүүлэх журам

 

Төрийн тусгай хамгаалалтанд ажиллах хөтөч автомашины ашиглалтын журам

 

Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын тэмдэг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам

 

Аймаг, нийслэлийн тээвэр зохицуулалтын албадын үлгэрчилсэн дүрэм

 

Зорчигч тээвэрлэлтийн хяналтын талон хэрэглэх журам

 

Автотээврийн хэрэгслийг техникийн хяналтын үзлэгт оруулах хугацаа, оношлогооны төлбөрийн жишиг