2003-2008 ОНУУДАД МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД БҮРТГЭГДСЭН

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

Тээврийн хэрэгслийн төрөл

Тухайн оны байдлаар

2003

2004

2005

2006

2007

2008

4-р сар

Автомашин:

 

 

 

 

 

 

- суудлын автомашин

69531

79691

87792

95115

110150

133093

- ачааны автомашин

23248

25430

27435

29443

33676

43191

- автобус

9937

10645

11067

11791

13038

14785

- автоцистерн

1349

1376

1267

1084

1353

1443

- тусгай зориулалтын

3230

3276

3623

4036

3772

4089

Бүгд

107295

120418

131184

141469

161989

196601

Мотоцикл

26361

24776

23315

25792

27890

33494

Трактор, өөрөө явдаг машин механизм

5198

4768

4601

4050

3985

4542

Чиргүүл

4651

4614

5490

6002

6424

7377

НИЙТ ДҮН

143505

154576

164590

177313

200288

242014