2003-2008 ОНУУДАД МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД БҮРТГЭГДСЭН

АВТОМАШИНЫГ ЖОЛООНЫ ХҮРДНИЙ БАЙРЛАЛААР НЬ

АНГИЛСАН ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

Он

Жолооны хүрд нь зөв талдаа буюу зүүн гар талд байрласан автомашины тоо (эзлэх хувь)

Жолооны хүрд нь буруу талдаа буюу баруун гар талд байрласан автомашины тоо (эзлэх хувь)

БҮГД

2003

75107 (70%)

32188 (30%)

107295

2004

78272 (65%)

42146 (35%)

120418

2005

78710 (60%)

52474 (40%)

131184

2006

77808 (55%)

63661 (45%)

141469

2007

84234 (52%)

77755 (48%)

161989

2008

4-р сар

100267 (51%)

96334 (49%)

196601