2001-2007 ОНУУДАД МОНГОЛ УЛСАД ИМПОРТООР ОРУУЛЖ ИРСЭН

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

Он

Импортоор оруулж ирсэн тээврийн хэрэгслийн тоо

2001

10189

2002

9074

2003

14015

2004

18822

2005

20982

2006

30156

2007

45971

 

Дээрх үзүүлэлтийг диаграммаар үзүүлбэл: