МОНГОЛ УЛСЫН ЖОЛООЧ НАРЫН ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

(1997-2008 оны байдлаар)

 

Он

Тухайн онд шинээр жолооч болсон хүний тоо

Нийт жолоочийн тоо

1997

12061

114947

1998

13532

128479

1999

20206

148685

2000

25196

173881

2001

34176

208057

2002

54604

262661

2003

46787

309448

2004

61202

370650

2005

48813

419463

2006

50092

469555

2007

31500

501055

2008 оны 4-р сар

12945

514000

 

 

Жолоочийн тоон өсөлтийн үзүүлэлтийг графикаар үзүүлбэл:

 

 
 

ЖОЛООЧ НАРЫН ТООГ АНГИЛАЛ ТУС БҮРЭЭР НЬ ХАРУУЛСАН ҮЗҮҮЛЭЛТ

(2003-2008 оны байдлаар)

 

Он

Нийт жолоочийн тоо

Үүнээс ангилал тус бүрээр харуулсан тоон үзүлэлт

B

BC

BCD

BCDE

Бусад*

2003

309448

216525

55701

17948

5570

13704

2004

370650

264614

66717

21498

6672

11150

2005

419463

294195

82503

24329

7550

10886

2006

469555

324550

94802

27638

8626

13939

2007

501055

343639

110190

29061

9019

9146

2008 оны

4-р сар

514000

361544

93418

34866

14054

10118

 

* Бусад - гэдэгт C, D, CD, CE, CDE гэх мэт ангиллын эрхтэй жолооч нар хамаарагдана.