МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРЭМ

(Зурагт тайлбартай)

 

Улаанбаатар хот

2006 он

 

 

 

Энэхүү номонд орсон баримт бичгүүдийг доорхи цэснээс сонгон цахим хэлбэрээр уншиж болно:

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2004 оны 74 дүгээр тогтоол

Дүрэм батлах тухай

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2004 оны 74 дүгээр тогтоолын хавсралт

Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм

  

Монгол Улсын Захиргааны хариуцлагын тухай хууль

25 дугаар зүйл. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам зөрчих

 

Монгол Улсын Эрүүгийн хууль

24 дүгээр бүлэг. Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг

DDC

363.125’023

Х-733

 

Энэхүү номонд Монгол Улсын Засгийн газрын 2004 оны 74 дүгээр тогтоолоор шинэчлэгдэн батлагдсан, өдгөө хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Замын хөдөлгөөний дүрмийг нэмэлт зурагт тайлбартайгаар нийтэлсэн болно.

Зурагт тайлбар нь дүрмийн тухайн зүйл, заалтын утга агуулгыг улам бүр нарийвчлан тодруулахаас гадна хүний ой тогтоолтод илүү үлдэцтэйгээр нөлөөлж, сурах үйл явц, мэдээлэл хүлээж авах чадварыг эрс нэмэгдүүлдгээрээ онцлогтой. Иймд энэхүү ном нь Замын хөдөлгөөний дүрэмд суралцагчдад илүү тохиромжтой гарын авлага юм.

  

  

Мөн уг номын сүүлийн хуудсуудад замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлагын талаархи хуулийн холбогдох заалтуудыг хэсэгчлэн нийтэлсэн болно. Үүнд:

- Монгол Улсын Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 25 дугаар зүйл “Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам зөрчих”;

- Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 24 дүгээр бүлэг “Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг”.

 

 

Зурагт тайлбарыг боловсруулсан:

А.Хурцбилэг

 

Я.Мөнхжаргал

 

С.Баяр

Хянасан:

Д.Баянбилэг

 

Г.Зина

 

 

Цаасны хэмжээ:

60х90 1/16

Хэвлэлийн хуудас:

4.75

Хэвлэсэн тоо:

4000

 

 

ISBN 99929-94-37-1

 

© Хууль зүйн үндэсний төв, 2006

© Замын хөдөлгөөн судлалын хүрээлэн, 2006