МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРЭМ

RULES OF THE ROAD OF MONGOLIA

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МОНГОЛИИ

 

Улаанбаатар хот

2008 он

 

 

 

Энэхүү номонд орсон баримт бичгүүдийг доорхи цэснээс сонгон цахим хэлбэрээр уншиж болно:

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2004 оны 74 дүгээр тогтоол

Дүрэм батлах тухай

(Монгол хэлээр)

 

Resolution of the Government of Mongolia No.74 issued in 2004

Approval of the Rules

(In English language)

 

Постановление Правительства Монголии от 2004 г. №74

Об утверждении правила

(На русском языке)

 

Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм

(Монгол хэлээр)

 

Rules of the road of Mongolia

(In English language)

 

Правила дорожного движения Монголии

(На русском языке)

DDC

363.125

Х-733

 

Энэхүү номонд Монгол Улсын Засгийн газрын 2004 оны 74 дүгээр тогтоол болон уг тогтоолоор шинэчлэгдэн батлагдсан, өдгөө хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Замын хөдөлгөөний дүрмийг Монгол, Англи, Орос хэлээр нийтэлсэн болно.

Манай оронд гадаадын иргэд олноор ирж хотын гудамж, замын хөдөлгөөнд явганаар болон тээврийн хэрэгсэл жолоодон оролцох явдал ихэссэнтэй уялдан Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийг гадаад хэл рүү хөрвүүлэн эмхтгэн гаргах зайлшгүй шаардлага бий болсон бөгөөд тэдгээр орны иргэдийн хүсэлт, хэрэгцээг харгалзан энэхүү номыг боловсруулан гаргасан болно. Ялангуяа манай улсад байнгын буюу түр хугацаагаар оршин суухаар ирсэн ОХУ-ын иргэд Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийг орос хэл дээр орчуулан гаргаж өгөх хүсэлтийг бидэнд удаа дараа уламжилж байсан нь энэхүү номыг боловсруулан гаргах шаардлагыг бий болгосон юм. Түүнчлэн Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийг англи хэл рүү хөрвүүлэн гаргасан нь бусад орны иргэд манай улсын замын хөдөлгөөнд зөв чиг баримжаатай оролцох, улмаар Монгол Улсын замын хөдөлгөөний эрх зүйн заалт, шаардлагуудыг зөрчихгүй, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг алдагдуулахгүй байхад чухал ач холбогдолтой юм.

Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа гадаадын иргэд манай улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийн заалт, шаардлагыг мэддэг, сахин биелүүлдэг байх явдлыг хангах, тэдэнд уг үүргийг хүлээлгэхэд энэхүү номын зорилго оршино.

 

Уг номын сүүлийн хуудсуудад Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэмд тусгагдсан үг хэллэг, нэр томъёонуудын «Монгол-Англи-Орос толь»-ийг эмхтгэн хавсаргасан болно.

 

 

Эмхтгэн боловсруулсан:

А.Хурцбилэг

 

Я.Мөнхжаргал

Орчуулсан:

 

- англи хэл рүү

Ц.Баатарсүх

- орос хэл рүү

Б.Төмөр

Орчуулгын редактор:

Ц.Баатарцоож

 

Б.Болормаа

Хянан тохиолдуулсан:

Д.Баянбилэг

 

Б.Баасансүх

 

Ч.Энхбат

 

С.Баяр

 

 

Цаасны хэмжээ:

60х90 1/32

Хэвлэлийн хуудас:

7

Хэвлэсэн тоо:

1000

 

 

ISBN 978-99929-57-33-6

 

© Хууль зүйн үндэсний төв, 2008

© Замын хөдөлгөөн судлалын хүрээлэн, 2008