/Бүртгүүлэх хүсэлт гаргах албан бичгийн загвар/

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/хуулийн этгээдийн нэр/

 

Огноо . . . . . . .

Дугаар . . . . . . . .

Хот

 

 

 

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЯАМНЫ МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ,

СУРГАЛТЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ

 

 

Хүсэлт гаргах тухай

 

 

            Тус байгууллага нь . . . . . . оноос эхлэн . . . . . . . . . . . ангиллын тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж байгаа бөгөөд жолооч бэлтгэх шинэ журам хэрэгжиж эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан жолооч бэлтгэх сургалтын байгууллагуудын нэгдсэн бүртгэлд хамрагдах хүсэлтээ уламжилж байна.

 

            Холбогдох материалыг хавсаргав. Үүнд:

            - Жолооч бэлтгэх сургалтын байгууллагын танилцуулах хуудас;

            - Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар.

 

 

 

Тамга             Захирал . . . . . . . . . . . . . . . . . . /                                          /