ЖОЛООЧ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН

ТАНИЛЦУУЛАХ ХУУДАС

 

Огноо . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Сургалтын байгууллагын нэр: ___________________________________________________________

Хаяг: ___________________________ (аймаг, хот) ____________________________ (сум, дүүрэг)

______________________ (баг, хороо) __________________________________ (гудамж, байр, тоот)

Удирдлагын овог __________________________________, нэр _______________________________

Харилцах утас: _______________________________, факс: __________________________________

Мэйл хаяг: _________________________________, Шуудангийн хайрцаг: ______________________

 

Сургалтын талаарх мэдээлэл

 

1. Сургалтын тээврийн хэрэгсэл:

Ангилал

A

B

C

D

BE

CE

DE

M

Тээврийн хэрэгслийн тоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Онолын танхим:

 

Танхимын хаяг

Төрөл

Өөрийн буюу түрээсийн эсэх

Үндсэн

 

 

 

Салбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Жолоодлогын дадлагын талбай:

 

Талбайн байршлын хаяг

Хэмжээ /м2/

Өөрийн буюу түрээсийн эсэх

Үндсэн

 

 

 

Салбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Багшлах боловсон хүчин:

д/д

Багшийн овог, нэр

Багшлах эрхийн үнэмлэх №

Багшлах төрөл

Жолоочийн үнэмлэх

дугаар

ангилал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         тамга               Захирал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /                                                  /