MNS 4597:2003

 

2-р хүснэгт

ХОРИГЛОХ ТЭМДЭГ

 

Тэмдгийн дүрс ба дугаар

Тэмдгийн нэр

2.1

Орох хориотой

2.2

Хөдөлгөөн хориотой

2.3

Механикжсан тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн хориотой

2.4

Ачааны автомашины хөдөлгөөн хориотой

2.5

Мотоциклын хөдөлгөөн хориотой

2.6

Тракторын хөдөлгөөн хориотой

2.7

Чиргүүлтэй тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн хориотой

2.8

Ердийн хөсгийн хөдөлгөөн хориотой

2.9

Унадаг дугуйн хөдөлгөөн хориотой

2.10

Явган зорчигчийн хөдөлгөөн хориотой

2.11

Жингийн хязгаарлал

2.12

Тэнхлэгийн ачааллын хязгаарлал

2.13

Өндрийн хязгаарлал

2.14

Өргөний хязгаарлал

2.15

Уртын хязгаарлал

2.16

Хоорондын зайн доод хязгаарлал

2.17

Гааль

2.18.а

Баруун гар тийш эргэх хориотой

2.18.б

Зүүн гар тийш эргэх хориотой

2.19

Буцаж эргэх хориотой

2.20

Гүйцэж түрүүлэх хориотой

2.21

Гүйцэж түрүүлэх хорионы төгсгөл

2.22

Ачааны автомашинаар гүйцэж түрүүлэх хориотой

2.23

Ачааны автомашинаар гүйцэж түрүүлэх хорионы төгсгөл

2.24

Хурдны дээд хязгаарлал

2.25

Хурдны дээд хязгаарлалын төгсгөл

2.26

Дуут дохио хориотой

2.27

Түр зогсох хориотой

2.28

Удаан зогсох хориотой

2.29

Бүх хорионы төгсгөл

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»