МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангиллын код 43.040.01

ЗАМЫН ТЭМДЭГ

Техникийн ерөнхий шаардлага

Traffic signs. General technical requirements

MNS 4597:2003

Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2003 оны 12-р сарын 25-ны өдрийн 88 тоот тогтоолоор батлав.

Энэхүү стандарт нь 2004 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

Энэ стандартын үзүүлэлт, шаардлагыг заавал мөрдөнө.

 

4. ХЭМЖЭЭ

4.1. Замын тэмдгүүдийг жижиг-I, хэвийн-II, том-III, хэт том-IV гэсэн дөрвөн төрлийн хэмжээгээр хийнэ.

4.2. Хэрэглэгдэх нөхцөлөөс нь хамааруулан тэмдгийн төрөл хэмжээг 8-р хүснэгтээс сонгоно.

8-р хүснэгт

Тэмдгийн

төрөл хэмжээ

Хэрэглэх тэмдгүүд

суурин газрын гадна

суурин газарт

I (жижиг)

Нэг эгнээтэй зам

Туслах чанарын зам

II (хэвийн)

Хоёр буюу гурван эгнээтэй зам

Төв зам

III (том)

4 буюу түүнээс олон эгнээтэй зам;

Тууш зам

Хурдны зам буюу тууш зам

IV (хэт том)

Тууш зам дээрх засварын ажил; хэрэглэх нь үндэслэлтэй бол бусад зам дээрх аюултай хэсэг

4.3. Тэмдгийн оврын хэмжээг төрөл хэмжээнээс нь хамааруулж 1-14 дүгээр зурагт үзүүлснээр сонгоно.

4.4. 1.1-1.28.в, 2.2-3.4, 3.6, 5.20.а-5.20.в, 5.25-5.26.б, 5.27.б-5.29 тэмдгүүдийн гадна эмжээрийн өргөн 10 мм, харин 2.1, 3.5, 3.7, 4.1.а-5.2, 5.7-5.19.в, 5.30-5.45 тэмдгүүдийн хувьд 20 мм байвал зохино.

 

 

Тэмдгийн дугаар

Төрөл хэмжээ

А

[мм]

r

[мм]

1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8.а-1.11, 1.13, 1.17-1.19, 1.21-1.27, 3.3.а-3.3.в, 3.4

I

700

30

II

900

45

III

1200

60

1.7, 1.12, 1.14-1.16, 1.20

I

700

30

II

900

45

III

1200

60

IV

1500

75

Жич: Зорчих хэсэг дээр богино хугацааны засварын ажил хийх үед хэрэглэх 1.20 тэмдгийн “А” хэмжээг 550 мм хүртэл багасгаж болно.

1 дүгээр зураг

 

1.3.а, 1.3.б тэмдгүүдийн хэмжээ:

 

2 дугаар зураг

 

 

Тэмдгийн дугаар

Төрөл хэмжээ

H

[мм]

B

[мм]

r

[мм]

1.4.а-1.4.е

I

600

300

40

II

700

350

III

900

450

3 дугаар зураг

 

 

Тэмдгийн дугаар

Төрөл хэмжээ

H

[мм]

B

[мм]

1.28.а, 1.28.б

II

500

2250

III

700

3150

1.28.в

II

500

3000

III

700

4200

4 дүгээр зураг

 

 

Тэмдгийн дугаар

Төрөл хэмжээ

D

[мм]

2.1-2.9, 2.11-2.16,

2.18.а-2.19,

2.21-2.23, 2.25-2.29, 3.6, 4.1.а-4.4

I

600

II

700

III

900

2.10, 4.5, 4.6

II

700

2.17, 4.7, 4.8

II

700

III

900

2.20, 2.24

I

600

II

700

III

900

IV

1200

5 дугаар зураг

 

 

 

Тэмдгийн дугаар

Төрөл хэмжээ

B

[мм]

3.5

I

700

II

900

III

1200

6 дугаар зураг

 

 

Тэмдгийн дугаар

Төрөл хэмжээ

B

[мм]

r

[мм]

3.1, 3.2

I

600

40

II

700

III

900

7 дугаар зураг

 

 

 

Тэмдгийн дугаар

Төрөл хэмжээ

B

[мм]

r

[мм]

3.7, 5.7, 5.8,

5.15-5.16.б,

5.18-5.19.в

I

600

40

II

700

III

900

5.10.б,

5.12.а-5.14

II

700

III

900

5.17.а-5.17.г

I

600

II

700

5.26.а

II

350

25

8 дугаар зураг

 

 

 

Тэмдгийн дугаар

Төрөл хэмжээ

H

[мм]

B

[мм]

r

[мм]

5.1, 5.2

III

1350

900

40

5.30-5.33

I

900

600

5.27.б,

5.27.в,

5.34-5.45

I

900

600

II

1050

700

III

1350

900

60

9 дүгээр зураг

 

 

Тэмдгийн дугаар

Төрөл хэмжээ

H

[мм]

B

[мм]

r

[мм]

5.9.а, 5.9.б,

5.20.а-5.20.в, 5.29

II

350

1050

40

III

450

1350

5.26.б, 5.28.а-5.28.в

II

350

1050

5.25

II

200

300

5.26.а, 5.26.б

II

350

700

10 дугаар зураг

 

 

Тэмдгийн дугаар

Төрөл хэмжээ

H

[мм]

B

[мм]

r

[мм]

5.10.а, 5.11.а, 5.11.б

II

700

1400

40

III

900

1800

Жич: Хоёр эгнээний хөдөлгөөний чигийг заах тохиолдолд 5.10.а тэмдгийн “В” хэмжээг II төрөл хэмжээний хувьд 930 мм, III төрөл хэмжээний хувьд 1200 мм хүртэл багасгаж болно.

5.11.а, 5.11.б тэмдэгт гурваас олон эгнээний хөдөлгөөний чигийг заах тохиолдолд хүснэгтэд заасан “В” хэмжээг II төрөл хэмжээний хувьд нэг эгнээ 470 мм, III төрөл хэмжээний хувьд нэг эгнээ 600 мм байхаар тооцож нэмэгдүүлнэ.

11 дүгээр зураг

 

 

 

Тэмдгийн дугаар

Төрөл хэмжээ

H

[мм]

B

[мм]

r

[мм]

6.1.в, 6.1.г

6.2.д-6.11,

6.13-6.16.б

I

300

600

40

II

350

700

III

450

900

6.1.а, 6.2.а

I

300

600

II

350

700

III

450

900

IV

600

1200

12 дугаар зураг

 

 

 

Тэмдгийн дугаар

Төрөл хэмжээ

B

[мм]

r

[мм]

6.1.б

II

700

40

III

900

6.12

I

600

II

700

III

900

13 дугаар зураг

 

 

 

Тэмдгийн дугаар

Төрөл хэмжээ

H

[мм]

B

[мм]

r

[мм]

6.2.б-6.2.г

I

600

300

40

II

700

350

III

900

450

14 дүгээр зураг

  

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»