MNS 4597:2003

 

6-р хүснэгт

НЭМЭЛТ ТЭМДЭГ

 

Тэмдгийн дүрс ба дугаар

Тэмдгийн нэр

6.1.а

 

6.1.в

6.1.б

 

6.1.г

Объект хүртэлх зай

6.2.а

 

6.2.в

 

6.2.д

6.2.б

 

6.2.г

 

6.2.е

Үйлчлэх хүрээ

6.3.а

6.3.б

Үйлчлэх чиг

6.3.в

6.4.а

Тээврийн хэрэгслийн төрөл

6.4.б

 

6.4.г

 

6.4.е

6.4.в

 

6.4.д

 

6.4.ж

6.5.а

Үйлчлэх хугацаа

6.5.б

 

6.5.г

 

6.5.е

6.5.в

 

6.5.д

 

6.5.ж

6.6.а

Тээврийн хэрэгслийг зогсоолд тавих хэлбэр

6.6.б

 

6.6.г

 

6.6.е

 

6.6.з

6.6.в

 

6.6.д

 

6.6.ж

 

6.6.и

6.7

Хөдөлгүүрийг унтрааж зогсоох

6.8

Төлбөртэй үйлчилгээ

6.9

Удаан зогсохыг зөвшөөрөх хугацаа

6.10

Автомашинд үзлэг хийх газар

6.11

Тахир дутуу хүн

6.12

Гол замын чиг

6.13

Бүх жингийн хязгаарлал

6.14

Эгнээ

6.15

Хараагүй хүн

6.16.а            6.16.б

Зорчих хэсгийн гадаргуугийн байдал

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»