МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангиллын код 43.040.01

ЗАМЫН ТЭМДЭГ

Техникийн ерөнхий шаардлага

Traffic signs. General technical requirements

MNS 4597:2003

Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2003 оны 12-р сарын 25-ны өдрийн 88 тоот тогтоолоор батлав.

Энэхүү стандарт нь 2004 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

Энэ стандартын үзүүлэлт, шаардлагыг заавал мөрдөнө.

 

7. ХҮЛЭЭН АВАХ ДҮРЭМ

7.1. Замын тэмдэг нь энэ стандартын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд үйлдвэрлэгч хүлээн авах-хүлээлгэн өгөх болон үе шаттай туршилтуудыг явуулж шалгана.

7.2. Туршилтын ажлын хэмжээ ба түүний үе шатууд нь тухайн төрлийн тэмдгийн техникийн нөхцөлөөс хамаарна.

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»