MNS 4597:2003

A хавсралт (үргэлжлэл)

 

МАСШТАБЫН ТОРОН ДЭЭРХ ТЭМДГҮҮДИЙН ДҮРС

 

Хориглох тэмдэг

 

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18.а

2.18.б

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»