MNS 4597:2003

A хавсралт (норматив)

 

МАСШТАБЫН ТОРОН ДЭЭРХ ТЭМДГҮҮДИЙН ДҮРС

 

Анхааруулах тэмдэг

 

1.1

 

1.2

1.3.а   1.3.б

 

1.4.а

1.4.б

1.4.в

1.4.г

1.4.д

1.4.е

 

1.5

1.6

1.7

 

1.8.а

1.8.б

1.9.а

1.9.б

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15.а

1.15.б

1.15.в

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28.а

 

1.28.б

 

1.28.в

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»