МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангиллын код 43.040.01

ЗАМЫН ТЭМДЭГ

Техникийн ерөнхий шаардлага

Traffic signs. General technical requirements

MNS 4597:2003

Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2003 оны 12-р сарын 25-ны өдрийн 88 тоот тогтоолоор батлав.

Энэхүү стандарт нь 2004 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

Энэ стандартын үзүүлэлт, шаардлагыг заавал мөрдөнө.

 

10. ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН БАТАЛГАА

10.1. Үйлдвэрлэгч нь тэмдгийн хадгалалт, тээвэрлэлт, ашиглалтын нөхцөлийг хангасан үедээ энэ стандартын шаардлагад нийцэх баталгааг гаргана.

10.2. Гадна талаасаа ба дотроосоо гэрэлтүүлэгтэй тэмдгийн хувьд баталгаат хугацаа нь ашиглалтанд оруулснаас хойш хоёр жил, гэрэл ойлгогч гадаргуутай тэмдгийн хувьд нэг жил байна.

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»