MNS 4597:2003

A хавсралт (үргэлжлэл)

 

МАСШТАБЫН ТОРОН ДЭЭРХ ТЭМДГҮҮДИЙН ДҮРС

 

Нэмэлт тэмдэг

 

6.1.а

6.1.б

6.1.в

6.1.г

6.2.а

6.2.б

6.2.в

6.2.г

6.2.д

6.2.е

6.3.а

6.3.б

6.3.в

6.4.а

6.4.б

6.4.в

6.4.г

6.4.д

6.4.е

6.4.ж

6.5.а

6.5.б

6.5.в

6.5.г

6.5.д

6.5.е

6.5.ж

6.6.а

6.6.б

6.6.в

6.6.г

6.6.д

6.6.е

6.6.ж

6.6.з

6.6.и

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

 

6.14

6.15

6.16.а

6.16.б

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»