MNS 4597:2003

B хавсралт (норматив)

 

МАСШТАБЫН ТОРОН ДЭЭРХ ШРИФТ

 

Монгол үсгийн цагаан толгой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»