MNS 4980:2006

A хавсралт (норматив)

 

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ГЭРЛЭН ДОХИО

 

 

Т.1.а

 

Т.1б

 

Т.1.з

 

Т.1.бз

 

Т.2.а

 

Т.2.д

 

Т.2.з

 

Т.2.дз

 

Т.3

 

Т.4

 

Т.5

 

Т.6.х

 

Т.6

 

Т.7

 

 

ЯВГАН ЗОРЧИГЧИЙН ГЭРЛЭН ДОХИО

 

 

Я.1

 

Я.2

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»