ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТУХАЙ КОНВЕНЦ

 

Хэлэлцэн тохирогч Талууд, хөдөлгөөний нэгдсэн дүрэм батлах замаар замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх, мөн олон улсын замын хөдөлгөөнийг хөнгөвчлөхийн тулд доорхи зүйлсийг тохиролцов:

 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

 

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

 

2 дугаар зүйл. Конвенцийн хавсралт

Энэ Конвенцийн дор дурдсан хавсралтууд нь түүний салшгүй хэсэг болно:

1 дүгээр хавсралт: Олон улсын хөдөлгөөнд автомашин ба чиргүүлийг оролцуулах үүргээс түдгэлзэх;

2 дугаар хавсралт: Олон улсын хөдөлгөөнд оролцож буй автомашин ба чиргүүлийн бүртгэлийн дугаар;

3 дугаар хавсралт: Олон улсын хөдөлгөөнд оролцож буй автомашин ба чиргүүлийн ялгах тэмдэг;

4 дүгээр хавсралт: Олон улсын хөдөлгөөнд оролцож буй автомашин ба чиргүүлийн таних шошго;

5 дугаар хавсралт: Автомашин ба чиргүүлд тавигдах техникийн нөхцөл;

6 дугаар хавсралт: Үндэсний жолоочийн үнэмлэх;

7 дугаар хавсралт: Олон улсын жолоочийн үнэмлэх.

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»