MNS 4597:2003

 

4-р хүснэгт

ЗААХ ТЭМДЭГ

 

Тэмдгийн дүрс ба дугаар

Тэмдгийн нэр

4.1.а

Чигээрээ явна

4.1.б

Баруун гар тийш явна

4.1.в

Зүүн гар тийш явна

4.1.г

Чигээрээ буюу баруун гар тийш явна

4.1.д

Чигээрээ буюу зүүн гар тийш явна

4.1.е

Баруун буюу зүүн гар тийш явна

4.2.а

 

4.2

 

4.2.в

Саадыг тойрч гарах чиг

4.3

Тойрох хөдөлгөөн

4.4

Суудлын автомашин явна

4.5

Унадаг дугуйн зам

4.6

Явган хүний зам

4.7

Хурдны доод хязгаарлал

4.8

Хурдны доод хязгаарлалын төгсгөл

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»