MNS 4759:2003

 

1-р хүснэгт

ХЭВТЭЭ ТЭМДЭГЛЭЛ

 

Дугаар

Хэлбэр дүрс, өнгө, хэмжээ (метрээр)

Зориулалт

7.1

 

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний эсрэг урсгалыг тусгаарлах (3.2.1.б дүгээр зүйл)

Эгнээний хилийг тэмдэглэх (3.2.2.в дүгээр зүйл)

Зорчих хэсгийн орохыг хориглосон хэсгийн хилийг тэмдэглэх (3.4.1 дүгээр зүйл)

Тээврийн хэрэгслийн зогсоолын хилийг тэмдэглэх (3.4.2 дугаар зүйл)

7.2

 

Зорчих хэсгийн захыг тэмдэглэх (3.2.5 дугаар зүйл)

7.3

 

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний эсрэг урсгалыг тусгаарлах (3.2.1.в дүгээр зүйл)

7.4

 

Тээврийн хэрэгслийн түр зогсохыг хориглосон газрыг тэмдэглэх (3.4.3 дугаар зүйл)

7.5

 

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний эсрэг урсгалыг тусгаарлах (3.2.1.а дугаар зүйл)

Эгнээний хилийг тэмдэглэх (3.2.2.а дугаар зүйл)

7.6

 

Үргэлжилсэн дагуу шугаман тэмдэглэлд ойртож байгааг тэмдэглэх (3.2.4 дүгээр зүйл)

7.7

 

Уулзвар дээрх хөдөлгөөний эгнээг тэмдэглэх (3.2.2.б дүгээр зүйл)

7.8

 

Хурд авах буюу хурд хасах эгнээг зорчих хэсгийн үндсэн эгнээнээс тусгаарлах хилийг тэмдэглэх (3.2.3 дугаар зүйл)

7.9

 

Тээврийн хэрэгслийн удаан зогсохыг хориглосон газрыг тэмдэглэх (3.4.4 дүгээр зүйл)

7.10

 

Зорчих хэсэг дээр хөдөлгөөний чигийг хязгаарлах шаардлагатай газарт тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний дагуу буюу эсрэг урсгалыг тусгаарлах (3.2.1.г, 3.2.2.г дүгээр зүйл)

7.11

 

"Зогс-шугам" - Тээврийн хэрэгслийн зогсох газрыг тэмдэглэх (3.3.1 дүгээр зүйл)

7.12

 

Хөндлөн замаар яваа тээврийн хэрэгсэлд зам тавьж өгөхийн тулд зогсох газрыг тэмдэглэх (3.3.2 дугаар зүйл)

7.13.а

 

"Явган хүний гарц" - Явган хүний зохицуулдаггүй гарцыг тэмдэглэх (3.3.3 дугаар зүйл)

7.13.б

 

"Явган хүний гарц" - Явган хүний зохицуулдаг гарцыг тэмдэглэх (3.3.3 дугаар зүйл)

7.14

 

"Аюулгүйн зурвас" - Зорчих хэсгийг хөндлөн гарч амжаагүй явган зорчигч зөвшөөрөх дохиог хүлээж зогсох газрыг тэмдэглэх (3.3.4 дүгээр зүйл)

7.15

 

Унадаг дугуйн зам зорчих хэсэгтэй огтлолцож байгаа хэсгийг тэмдэглэх (3.3.5 дугаар зүйл)

7.16.а

 

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний эсрэг урсгалыг тусгаарласан зайг тэмдэглэх (3.4.1 дүгээр зүйл)

7.16.б

 

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний нэг чиг дэх урсгал салж байгаа хэсгийг тусгаарласан зайг тэмдэглэх (3.4.1 дүгээр зүйл)

7.16.в

 

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний урсгал нийлж байгаа хэсэг дэх зайг тэмдэглэх (3.4.1 дүгээр зүйл)

7.17

 

Чиглэлийн тээврийн хэрэгслийн буудал, таксийн зогсоолыг тэмдэглэх (3.4.5 дугаар зүйл)

7.18

 

"Чиг заагч сум" - Тухайн эгнээнээс явах хөдөлгөөний чигийг тэмдэглэх (3.4.6 дугаар зүйл)

7.19

 

"Чиглүүлэгч сум" - Зорчих хэсэг нарийсч байгааг буюу үргэлжилсэн дагуу шугаман тэмдэглэлд ойртож байгааг тэмдэглэх (3.4.7 дугаар зүйл)

7.20

 

7.12 тэмдэглэлд ойртож байгааг тэмдэглэх (3.4.8 дугаар зүйл)

7.21

 

"Зогс-бичлэг" - 7.11 тэмдэглэлд ойртож байгааг тэмдэглэх (3.4.9 дүгээр зүйл)

7.22

 

Зам (чиглэл)-ын дугаарыг тэмдэглэх (3.4.10 дугаар зүйл)

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»