МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 43.020

ЗАМЫН ГЭРЛЭН ДОХИО

Үндсэн үзүүлэлтүүд

MNS 4980:2006

Road traffic signals and basic parameters

MNS 4980:2000-ын оронд

Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2006 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 28 дугаар тогтоолоор батлав.

Энэ стандарт нь 2006 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Энэ стандартын норматив шаардлагыг заавал мөрдөнө.

 

1. Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь тээврийн хэрэгслийн болон явган зорчигчийн хөдөлгөөнийг зохицуулахад зориулсан замын гэрлэн дохионд хамаарна.

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»