МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 43.040.01

Замын тэмдэг, тэмдэглэл, гэрлэн дохио, хашилт, чиглүүлэх хэрэгслүүдийг хэрэглэх дүрэм

MNS 4596:2007

Rules of application of traffic sings, markings, traffic lights, quardrails and delineators

MNS 4596:98-ын оронд

Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2007 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор батлав.

Энэ стандарт нь 2007 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Энэ стандартын үзүүлэлт, шаардлагыг заавал мөрдөнө.

 

2. Норматив ишлэл

Энэхүү стандартад иш татаж хэрэглэсэн доорхи баримт бичгүүдэд өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны эх материалыг үндэс болгоно:

- MNS 4597:2003 “Замын тэмдэг. Техникийн ерөнхий шаардлага”;

- MNS 4759:2003 “Замын тэмдэглэл. Техникийн ерөнхий шаардлага”;

- MNS 4980:2006 “Замын гэрлэн дохио. Үндсэн үзүүлэлтүүд”.

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»