АВТОМАШИНЫГ ЭХЛЭН ЖОЛООДОХУЙН ДАСГАЛ

 

7. Хянах самбартай харьцахуй

 

Хянах самбарын зарим мэдээлэл

Хянах самбар дахь дүрсэн гэрлүүд ассан тохиолдолд дараахь утгыг агуулна:

 

 

- зогсоолын тоормос идэвхижсэн байгааг мэдээлнэ;

 

- хаалга гүйцэд хаагдаагүй байгааг анхааруулна;

 

 

 

 

 

- хөдөлгүүрийн тосны даралт унасан байгааг анхааруулна;

 

- хамгаалах бүс зүүгээгүй байгааг анхааруулна;

 

 

 

 

 

- цахилгаанаар хангах систем доголдсон байгааг анхааруулна;

 

- холын гэрэл ассан байгааг мэдээлнэ;

 

 

 

 

 

- шатахууны нөөц дууссаныг мэдээлнэ;

 

- хөдөлгүүрийг халаах хэрэгсэл ажиллаж байгааг мэдээлнэ.

 

Эдгээр гэрлэн мэдээлэл ассан тохиолдолд тухайн анхааруулга, сэрэмжлүүлэгт тохирох шаардлагатай арга хэмжээг авч автомашиныхаа хөдөлгүүр болон бусад эд ангиудыг эвдрэл гэмтлээс хамгаалж, хөдөлгөөний аюулгүй байдлаа урьдчилан хангаж явбал зохино.

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»