Автомашинд хийх техникийн үйлчилгээ

1.

Үйлчилгээний ажлын үечлэл

2.

Хөдөлгүүрийн тосны түвшинг шалгах

3.

Хөдөлгүүрийн тосыг солих

4.

Автомашины дугуйг солих

5.

Шаардлагатай багаж хэрэгсэл

 

 

««..Буцах