2007 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ЯВАГДСАН

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООЛЛОГЫН ДҮН

 

Улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн

мотоциклын тоон үзүүлэлт

(2007 онд)

 

Бүсчлэлийн нэр

Мотоциклын төрөл

БҮГД

Хоёр дугуйт

Гурван дугуйт

Аймаг, орон нутаг

27239

215

27454

Нийслэл

414

22

436

НИЙТ ДҮН

27653

237

27890

 

Дээрх үзүүлэлтийг диаграммаар үзүүлбэл:

 

 

- Аймаг, орон нутгийн хэмжээнд бүртгэгдсэн мотоциклын тоон үзүүлэлт

 

 

- Нийслэлийн хэмжээнд бүртгэгдсэн мотоциклын тоон үзүүлэлт (1.6%)

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»