2007 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ЯВАГДСАН

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООЛЛОГЫН ДҮН

 

Улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн

чиргүүлийн тоон үзүүлэлт

(2007 онд)

 

Бүсчлэлийн нэр

Чиргүүлийн төрөл

БҮГД

Нэг голт

Хоёр голт

Тусгай

Аймаг, орон нутаг

1251

3201

346

4798

Нийслэл

367

1170

89

1626

НИЙТ ДҮН

1618

4371

435

6424

 

Дээрх үзүүлэлтийг диаграммаар үзүүлбэл:

 

 

- Аймаг, орон нутгийн хэмжээнд бүртгэгдсэн чиргүүлийн тоон үзүүлэлт

 

 

- Нийслэлийн хэмжээнд бүртгэгдсэн чиргүүлийн тоон үзүүлэлт

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»