Гэмтэгсдэд үзүүлэх эмнэлгийн анхан шатны тусламж

1.

Эмнэлгийн анхан шатны тусламжийн тухай ерөнхий ойлголт

2.

Цус алдсан үед үзүүлэх анхны тусламж

3.

Амьсгалын үйл ажиллагаа алдагдсан үед үзүүлэх анхны тусламж

4.

Зүрхний ажиллагаа гэнэт зогсох үед үзүүлэх анхны тусламж

5.

Ясны хугарлын тухай ерөнхий ойлголт

6.

Гар, хөлийн яс хугарсан үед үзүүлэх анхны тусламж

7.

Аарцаг, нурууны яс хугарсан үед үзүүлэх анхны тусламж

8.

Нүүр, хүзүүний гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламж

9.

Түлэгдэлтийн үед үзүүлэх анхны тусламж

10.

Хөлдөлтийн үед үзүүлэх анхны тусламж

11.

Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай зүйлсийн жагсаалт

 

 

««..Буцах