Монгол Улсын

Замын хөдөлгөөний дүрэм

 

Дүрмийн түүхэн хөгжил

 

Засгийн газрын 2004 оны 74 дүгээр тогтоол

Дүрэм батлах тухай

[монгол, англи, орос хэлээр]

 

Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм

[монгол, англи, орос хэлээр]

 


Оросын Холбооны Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм

 

Постановление Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 1993 г. N 1090 “О правилах дорожного движения”

 

Постановления Правительства Российской Федерации “О внесении изменений дополнений в постановление Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 1993 г. N 1090”

 

Правила дорожного движения Российской Федерации

 

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения

 


Америкийн Нэгдсэн Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм

 

Rules of the road (State of Colorado)