Замын хөдөлгөөний тухай болон Замын дохио, тэмдгийн тухай Конвенц, мөн тэдгээрийн нэмэлт болох Европын хэлэлцээрүүдийн талаархи ерөнхий ойлголт

 

Замын хөдөлгөөний тухай Конвенц (Вена, 1968 он)

 

Замын дохио, тэмдгийн тухай Конвенц (Вена, 1968 он)

 

Эдгээр Конвенцийн нэмэлт болох Европын хэлэлцээрүүд (Женев, 1971 он)

 

Замын хөдөлгөөний тухай Венийн Конвенцийн Хэлэлцэн тохирогч Талууд

 

Замын дохио, тэмдгийн тухай Венийн Конвенцийн Хэлэлцэн тохирогч Талууд

 

Замын хөдөлгөөний тухай Венийн Конвенцийн нэмэлт болох Европын хэлэлцээрийн Хэлэлцэн тохирогч Талууд

 

Замын дохио, тэмдгийн тухай Венийн Конвенцийн нэмэлт болох Европын хэлэлцээрийн Хэлэлцэн тохирогч Талууд

 

Замын дохио, тэмдгийн тухай Венийн Конвенцийн нэмэлт болох Европын хэлэлцээрийн Замын тэмдэглэлийн тухай Протоколын Хэлэлцэн тохирогч Талууд

 

НҮБ-ын гишүүн орнуудын тээврийн хэрэгслийн ялгах тэмдэг

 

 

««..Буцах