Олон улсын гэрээ, хэлэлцээр

 

Замын хөдөлгөөнтэй холбоотой олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн түүхээс

 

Замын хөдөлгөөний тухай болон Замын дохио, тэмдгийн тухай Конвенц, мөн тэдгээрийн нэмэлт болох Европын хэлэлцээрүүдийн талаархи ерөнхий ойлголт
 
Автотээврийн салбар дахь олон улсын гэрээ, хэлэлцээрүүдийн Хэлэлцэн тохирогч орнуудын нэгдсэн жагсаалт

 

Замын хөдөлгөөний тухай Конвенц (Вена, 1968 он)

[монгол, англи, орос хэлээр]

 

Замын дохио, тэмдгийн тухай Конвенц (Вена, 1968 он)

[монгол, англи, орос хэлээр]

 

Замын хөдөлгөөний тухай Конвенцийн нэмэлт болох Европын хэлэлцээр (Женев, 1971 он)

[монгол, англи, орос хэлээр]

 

Замын дохио, тэмдгийн тухай Конвенцийн нэмэлт болох Европын хэлэлцээр (Женев, 1971 он)

[монгол, англи, орос хэлээр]

 

Олон улсын хоорондын авто замаар ачаа тээвэрлэх гэрээний тухай Конвенц (Женев, 1956 он)

[монгол, англи, орос хэлээр]

 

Аюултай хог хаягдлыг хил дамжуулан тээвэрлэхэд хяналт тавих тухай Конвенц (Базель, 1989 он)

[монгол, англи хэлээр]