Замын дохио, тэмдгийн тухай Конвенц

(Вена, 1968 он)

 

Нэгдүгээр бүлэг

Нийтлэг үндэслэл

1.

Тодорхойлолт

2.

Конвенцийн хавсралт

3.

Хэлэлцэн тохирогч Талуудын хүлээх үүрэг

 

 

Хоёрдугаар бүлэг

Замын тэмдгүүд

-

Нийтлэг заалтууд

-

Анхааруулах тэмдэг

-

Захиран тушаах тэмдэг

-

Мэдээллийн чанартай тэмдэг

 

 

Гуравдугаар бүлэг

Замын гэрлэн дохионууд

-

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн зохицуулах дохио

-

Зөвхөн явган зорчигчдод зориулсан дохио

 

 

Дөрөвдүгээр бүлэг

Замын тэмдэглэлүүд

 

 

Тавдугаар бүлэг

Замын бусад тэмдэг ба дохионууд

 

 

Зургаадугаар бүлэг

Төгсгөлийн заалтууд

 

 

ХАВСРАЛТУУД

Нэгдүгээр хавсралт

Замын тэмдгүүд

A.

Анхааруулах тэмдэг

B.

Дарааллын тэмдэг

C.

Хориглох буюу хязгаарлах тэмдэг

D.

Заах тэмдэг

E.

Тусгайлан заах тэмдэг

F.

Объект ба үйлчилгээг мэдээлэх тэмдэг

G.

Чиг заах ба мэдээлэн заах тэмдэг

H.

Нэмэлт тэмдэг

 

 

Хоёрдугаар хавсралт

Замын тэмдэглэлүүд

1.

Нийтлэг заалтууд

2.

Дагуу тэмдэглэл

3.

Хөндлөн тэмдэглэл

4.

Бусад хэлбэрийн тэмдэглэл

-

Диаграмм: 1 | 2 | 3 | 4-6 | 7-8 |
9-10 | 11 | 12-17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

 

 

Гуравдугаар хавсралт

Нэгдүгээр хавсралтад заасан тэмдгүүдийн өнгөт дүрс

-

A хэсэгчлэл

-

B хэсэгчлэл

-

C хэсэгчлэл

-

D хэсэгчлэл

-

E хэсэгчлэл

-

F хэсэгчлэл

-

G хэсэгчлэл

-

H хэсэгчлэл

 

 

««..Буцах