Замын хөдөлгөөний тухай Конвенц

(Вена, 1968 он)

 

Нэгдүгээр бүлэг

Нийтлэг үндэслэл

1.

Тодорхойлолт

2.

Конвенцийн хавсралт

3.

Хэлэлцэн тохирогч Талуудын хүлээх үүрэг

4.

Замын тэмдэг ба дохио

 

 

Хоёрдугаар бүлэг

Замын хөдөлгөөний дүрэм

5.

Замын тэмдэг, дохионы утга

6.

Замын хөдөлгөөн зохицуулах эрх бүхий ажилтны дохио

7.

Нийтлэг журмууд

8.

Жолооч

9.

Мал сүрэг

10.

Зорчих хэсгээр байрлан явах

11.

Гүйцэж түрүүлэх ба зэрэгцэн явах

12.

Зөрж өнгөрөх

13.

Хурд ба хоорондын зай

14.

Хөдөлгөөний үйлдэл хийхтэй холбогдсон нийтлэг заалтууд

15.

Хотын тээврийн байнгын шугамд тээвэр хийж буй тээврийн хэрэгслүүдэд хамаарах тусгай заалтууд

16.

Хөдөлгөөний чиг өөрчлөх

17.

Хөдөлгөөнөө удаашруулах

18.

Уулзвар ба зам тавьж өгөх үүрэг

19.

Төмөр замын гарам

20.

Явган зорчигчид хамаарах заалтууд

21.

Жолооч ба явган зорчигчдын харилцаанд хамаарах дүрэм

22.

Аюулгүйн арал

23.

Түр ба удаан зогсолт

24.

Тээврийн хэрэгслийн хаалга

25.

Тууш зам ба түүнтэй адил төрлийн замууд

25-

бис. Замын тэмдгээр тусгайлан тэмдэглэгдсэн хонгилд хамаарах тусгай дүрэм

26.

Жагсаалаар яваа ба тахир дутуу хүмүүст хамаарах тусгай дүрэм

27.

Унадаг дугуй, мопед, мотоциклын жолооч нарт хамаарах тусгай дүрэм

28.

Дуут болон гэрэл дохио

29.

Төмөр замын тээврийн хэрэгсэл

30.

Тээврийн хэрэгслийн ачаа

30-

бис. Зорчигч тээвэрлэх

31.

Зам тээврийн осол гарсан үед жолоочийн авах арга хэмжээ

32.

Гэрэл хэрэглэх нөхцөл

33.

32 дугаар зүйлд тусгагдаагүй тээврийн хэрэгсэл ба зарим хөдөлгөөнд оролцогчдын гэрэлтүүлгийн нөхцөл

34.

Гажилт

 

 

Гуравдугаар бүлэг

Автомашин ба чиргүүлийг олон улсын хөдөлгөөнд оролцуулах нөхцөл

35.

Бүртгэл

36.

Бүртгэлийн дугаар

37.

Улсын бүртгэлийн ялгах тэмдэг

38.

Таних шошго

39.

Тээврийн хэрэгслийн үзлэг ба техникийн шаардлага

40.

Шилжилтийн заалтууд

 

 

Дөрөвдүгээр бүлэг

Автомашины жолооч

41.

Жолоочийн үнэмлэх

42.

Жолоочийн үнэмлэхийг хүчингүй болгох

43.

Шилжилтийн заалтууд

 

 

Тавдугаар бүлэг

Унадаг дугуй ба мопедыг олон улсын хөдөлгөөнд оролцуулах нөхцөл

 

 

Зургаадугаар бүлэг

Төгсгөлийн заалтууд

 

 

ХАВСРАЛТУУД

1.

Олон улсын хөдөлгөөнд автомашин ба чиргүүлийг оролцуулах үүргээс түдгэлзэх

2.

Олон улсын хөдөлгөөнд оролцож буй автомашин ба чиргүүлийн бүртгэлийн дугаар

3.

Олон улсын хөдөлгөөнд оролцож буй автомашин ба чиргүүлийн ялгах тэмдэг

4.

Олон улсын хөдөлгөөнд оролцож буй автомашин ба чиргүүлийн таних шошго

5.

Автомашин ба чиргүүлд тавигдах техникийн нөхцөл

6.

Үндэсний жолоочийн үнэмлэх

7.

Олон улсын жолоочийн үнэмлэх

 

 

««..Буцах