ЗАМЫН ГЭРЛЭН ДОХИО

Үндсэн үзүүлэлтүүд

MNS 4980:2006

 

Өмнөх үг

1.

Хамрах хүрээ

2.

Гэрлэн дохионы ангилал, тэдгээрийн дохионы төрөл ба байрлал

3.

Үзүүлэлтүүд

 

 

A хавсралт

Гэрлэн дохионы индекс болон дохионуудын дүрс, байрлал

 

 

B хавсралт

Гэрлэн дохионы гэрлийн бүрхүүлийн ажлын гадаргуу дээр хийгдэх дүрсэн тэмдэгтүүд

 

 

««..Буцах