Монгол улсын 15 дугаар он

5 дугаар сарын 22-ны өдөр

Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Засгийн газраа хурлын олон гишүүд хуралдаж зөвлөлдөн тогтоосон арван наймдугаар хурлын бичиг

 

Аливаа гал усны уурын хүчээр явах тэрэг зэргийг Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын хязгаарын дотор хэрхэн хэрэглэхийн түр дүрэм

Нэгдүгээр зүйл

Хоёрдугаар зүйл

Гуравдугаар зүйл

Дөрөвдүгээр зүйл

Тавдугаар зүйл

Зургадугаар зүйл

Долдугаар зүйл

Наймдугаар зүйл

Есдүгээр зүйл

Аравдугаар зүйл

Арван нэгдүгээр зүйл

Арван хоёрдугаар зүйл

Арван гуравдугаар зүйл

Арван дөрөвдүгээр зүйл

Арван тавдугаар зүйл

Арван зургадугаар зүйл

Арван долдугаар зүйл

Арван наймдугаар зүйл

Арван есдүгээр зүйл

Хорьдугаар зүйл

Хорин нэгдүгээр зүйл

 

«« Буцах