Жолоочид өгөх
авто зөвлөгөө

1.

Автомашины дугуйн марк

2.

Автомашины арлын дугаар

3.

Хөдөлгүүрийн тосны ангилал

4.

Тосны шүүр

5.

Хөдөлгүүрийн хөргөх шингэний тухай

6.

Шатахуун бага зарцуулахад анхаарах зүйлс

7.

Хөдөлгүүрийн техникийн байдалд анхаарах зүйлс

8.

Дизель хөдөлгүүрт үүсдэг үндсэн эвдрэлүүд

9.

Автомашины ашиглалтын явцад анхаарах зарим зүйлс

 

 

««..Буцах