ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 4759:2003

 

Өмнөх үг

1.

Хамрах хүрээ

2.

Тэмдэглэлийн тодорхойлолт

 

1-р хүснэгт. Хэвтээ тэмдэглэл

 

2-р хүснэгт. Босоо тэмдэглэл

3.

Хэвтээ тэмдэглэлийг хэрэглэх нөхцөл

4.

Босоо тэмдэглэлийг хэрэглэх нөхцөл

5.

Техникийн шаардлага

 

 

A хавсралт

Зураг : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

 

 

B хавсралт

Зураг : 1 | 2 | 3 | 4

 

 

««..Буцах